پهلوان تن و ناتوان جان

پهلوان تن و ناتوان جان

به پهلوان زورآزمايى در يک ماجرايى ناسزا گفت . پهلوان عصبانى و خشمگين شد، به طورى که بر اثر خشم ، کف از دهانش بيرون آمده بود و با هيجان شديد بر سر ناسزاگو فرياد مى کشيد، صاحبدلى از آنجا عبور مى کرد، پرسيد: ((اين پهلوان چرا اين...