پند گرفتن از گفتار واعظان

پند گرفتن از گفتار واعظان

خويشتن سيم و غله اندوزندعالمى را که گفت باشد و بسهر چه گويد نگيرد اندر کسعالم آنکس بود که بد نکندنه بگويد به خلق و خود نکندچنانکه قرآن مى فرمايد:اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم :آيا مردم را به نيکى امر مى کنيد و خود را...