راهکار عبور سریع از پل صراط

راهکار عبور سریع از پل صراط

پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آثار مثبت کامل گرفتن وضو بلند گفتن سلام و پرداخت صدقه به طور پنهانی را طی روایتی بیان کرده اند، آن حضرت فرموده اند: عقیق: أسبِغِ الوُضوءَ تَمُرَّعَلَی الصِّراطِ مَرَّ السَّحابِ أفشِ...