پرهیز دانا از ستیز با نادان ابله

پرهیز دانا از ستیز با نادان ابله

دو عاقل را نباشد کين و پيکارنه دانايى ستيزد با سبکساراگر نادان به وحشت سخت گويدخردمندش به نرمى دل بجويددو صاحبدل نگهدارند مويىهميدون سرکشى ، آزرم جويىو گر بر هر دو جانب جاهلاننداگر زنجير باشد بگسلاننديکى را زشتخويى...