پرهیز از نفرین پدر

پرهیز از نفرین پدر

شخصى رو به درگاه خدا آورده و با سوز و گداز خاصى ناله و گريه مى کرد.پدرم به من فرمود: اى حسين ! آيا مى شنوى ناله گنهکارى که به درگاه خداوند پناه آورده و با دل شکسته اشک پشيمانى فرو مى ريزد. برو او را پيدا کن و نزد من بياور.امام...