پرهیز از شماتت دشمن

پرهیز از شماتت دشمن

بازرگانى در يکى از تجارتهاى خود، هزار دينار خسارت ديد، به پسرش ‍ گفت : ((اين موضوع را پنهان کن ، مبادا به کسى بگويى . ))پسر گفت : اى پدر! از فرمانت اطاعت مى کنم ، ولى مى خواهم بدانم فايده اين نهانکارى چيست ؟پدر گفت : تا مصيبت دو...