پرهیز از سخن گفتن در میان سخن دیگران

پرهیز از سخن گفتن در میان سخن دیگران

از يکى از حکيمان فرزانه ، شنيدم مى گفت : ((کسى که در ميان سخن ديگران ، حرف بزند، و هنوز سخن ديگرى به پايان نرسيده سخن بگويد، قطعا به جهل و نادانى خود اقرار نموده است .)) (داخل خرف ديگران دويدن ، نشانه نادانى است .))سخن را سر است...