پرهیز از ستیز با نااهلان

پرهیز از ستیز با نااهلان

(عمرو ليث صفارى دومين پادشاه خاندان صفارى (265 - 287 ه ق ) برادر يعقوب ليث ، غلامانى داشت ) يکى از غلامانش فرار کرده بود، چند نفر به دنبال او رفتند و او را گرفته ، نزد شاه آوردند. يکى از وزيران شاه که نسبت به آن غلام سابقه سويى...