پرهیز از رفتن به نزد نامرد

پرهیز از رفتن به نزد نامرد

نماند جانورى از وحش و طير و ماهى و مورکه بر فلک نشد از بى مرادى افغانشعجب که دو دل خلق جمع مى نشودکه ابر گردد و سيلاب ديده بارانشدر چنين سالى دور از جان دوستان ، يک نفر نامرد، که سخن از وضع او بخصوص در محضر بزرگان ، بر خلاف...