پرهیز از اظهار نیاز در نزد دشمن

پرهیز از اظهار نیاز در نزد دشمن

يکى از تهيدستان پاک نهاد بر اثر اضطرار و ناچارى ، گليمى را از خانه يکى از پاک مردان دزديد. قاضى دستور داد تا دست دزد را به خاطر دزدى قطع کنند.صاحب گليم نزد قاضى آمد و گفت : ((من دزد را بخشيدم ، بنابراين حد دزدى را بر او جارى...