پدر پیامبر که بود؟

پدر پیامبر که بود؟

در نزد آنها جامه پشمى سفید رنگى بود كه به خون حضرت یحیى (علیه‌السلام) آغشته بود و آنها در كتاب‌هاى دینى خود خوانده بودند كه هرگاه آن جامه را به رنگ سفید یافتند و دیدند كه از آن قطره‌هاى خون مى‌چكد بدانند كه در همان ساعت...