پاسخ گدا به اعتراض دزد

پاسخ گدا به اعتراض دزد

دزدى به گدايى گفت : ((شرم نمى کنى که براى به دست آوردن اندکى پول به سوى هر کس و ناکسى دست دراز مى کنى ؟ ))گدا پاسخ داد .دست دراز از پى يک حبه سيمبه که ببرند به دانگى و نيم :دست گدايى دراز کردن براى يک دانه بهتر از آن است که آن دست...