پاسخ مادر دلسوخته به پسر جوانش

پاسخ مادر دلسوخته به پسر جوانش

يک روز از روى جهل جوانى بر سر مادرم فرياد کشيدم ، خاطرش آزرده شد و در کنجى نشست و در حال گريه گفت : ((مگر خردسالى خود را فراموش ‍ کردى که درشتى مى کنى ؟!))چو خوش گفت : زالى به فرزند خويشچو ديدش پلنگ افکن و پيل تنگر از خرديت ياد...