پاسخ سیه گوش

پاسخ سیه گوش

از سياه گوش پرسيدند: ((چرا همواره با شير ملازمت مى کنى ؟ )) در پاسخ گفت : ((تا از باقيمانده شکارش بخورد و در پناه شجاعت او، از گزند دشمنان محفوظ بمانم . )) به او گفتند: ((اکنون که زير سايه حمايت شير هستى و شکرانه اين نعمت را بجا...