پارساى خداشناس و باعزت

پارساى خداشناس و باعزت

پادشاهى يکى از پارسايان را ديد و پرسيد: ((آيا هيچ از ما ياد مى کنى ؟ ))پارسا پاسخ داد: ((آرى آن هنگام که خدا را فراموش مى کنم .))هر سو دود آن کس ز بر خويش براندو آنرا که بخواند به در کس...