پاداش علم و آگاهى

پاداش علم و آگاهى

حضرت فرمود: اى برادر عرب من سه مساءله از تو مى پرسم ، اگر يکى را پاسخ دادى يک سوم بدهى تو را مى دهم و اگر دو سؤ ال را پاسخ دادى دو سوم آن را مى دهم و چنانچه همه را پاسخ دادى ، همه بدهى تو را پرداخت مى کنم .مرد عرب گفت : ((اءمثلک...