پاداش زیادتر از براى انسان پرتلاش

پاداش زیادتر از براى انسان پرتلاش

درگاه و آماده اجراى فرمان است ، ولى ساير خدمتکاران به لهو و سرگرميهاى باطل اشتغال دارند و در خدمتگذارى سستى مى کنند. )) يکى از صاحبدلان که اهل دل و باطن بود، وقتى که اين دستور شنيد، خروش و فرياد از دل آورد.از او پرسيدند: اين...