پابرهنه در میان آتش !

پابرهنه در میان آتش !

زيرا شما خانواده راءفت و رحمتيد، از چه رو براي گرفتن حق قيام نمي کنيد، در حالي که يکصدهزار تن از پيروانتان با شمشيرهاي بران حاضرند در کنار شما با دشمنان بجنگند!امام فرمود:- اي خراساني ! بنشين تا حقيقت بر تو آشکار شود.به...