یهودیان مخفی

یهودیان مخفی

مقدّمه سخن از يهود هرگز پايان نخواهد يافت تا آنگاه كه حيات اين دولت نامشروع كه با پشتيباني قويّ استكبار جهاني و در رأس آن «ايالات متّحدة آمريكا» و ديگر كشورهاي مسيحي «اروپا» و در رأس آنها «انگليس» و «فرانسه» سرزمين...