یا قناعت یا خاک گور

یا قناعت یا خاک گور

و مى گفت : ((فلان انبارم در ترکستان است و فلان کالايم در هندوستان است ، و اين قافله و سند فلان زمين مى باشد و فلان چيز در گرو فلان جنس است و فلان کس ‍ ضامن فلان وام است ، در آن انديشه ام که به اسکندريه بروم که هواى خوش ‍ دارد،...