یا بخشنده باش یا آزادمرد

یا بخشنده باش یا آزادمرد

به آنچه مى گذرد دل منه که دجله بسىپس از خليفه بخواهد گذشت در بغدادگرت ز دست برآيد، چو نخل باش کريمورت ز دست نيايد، چو سرو باش آزادپايان اين کتاب را با قسمت پايانى گلستان سعدى ، تغيير در عبارت پردازى ، زينب مى دهيم که...