یار بى اغیار

یار بى اغیار

دير آمدى اى نگار سرمستزودت ندهيم دامن از دستمعشوقه که دير دير بينندآخر کم از آنکه سير بينند؟زيباروى محبوب ، اگر همراه دوستان بيايد جفا و بى مهرى کرده است ، چرا که ديدار يار همراه دوستان ، بدون رشک و رقابت بين رقيبان...