وقتی که زاهدان خداجو، دنبال مال و جاه می‌افتند

وقتی که زاهدان خداجو، دنبال مال و جاه می‌افتند

یک عده اهل مال و منالند، یک عده اهل حیله و حالند در انتخاب اصلح مردم، بعضاً به اشتباه می‌افتند وقت حساب، دانه‌درشتان، از فرط التفات به مردم مثل سه‌چار دانه گندم در توده‌های کاه می‌افتند امروزه‌روز جمعی از ایشان،...