وفاداری اصحاب امام حسین علیه السلام

وفاداری اصحاب امام حسین علیه السلام

محمد گفت :- اجر و ثواب خود و پسرم را از خداوند مي خواهم . من دوست ندارم که پسرم گرفتار باشد و من بعد از او زنده بمانم !امام حسين عليه السلام که سخن او را شنيد، فرمود:- بيعتم را از تو برداشتم . آزادي ، برو براي آزادي پسرت کوشش کن...