دو وعده رهبر انقلاب به سید حسن نصرالله بعد از نماز

دو وعده رهبر انقلاب به سید حسن نصرالله بعد از نماز

سيد حسن نصرالله در يكي از ديدارها به ما گفت؛‌ وقتي پيش رهبرانقلاب بودم، پيش خودم مي گفتم ما به وظيفه خودمان عمل مي كنيم،‌ هنگامي كه آقا نماز اول را خواندند برگشتند و به من (سيد حسن) دو وعده دادند و گفتند عن قريب شما پيروزي...