وضعیت جانشینی آیت‌الله مهدوی در دانشگاه امام صادق و خبرگان

وضعیت جانشینی آیت‌الله مهدوی در دانشگاه امام صادق و خبرگان

رايزني ها براي جانشيني آيت الله مهدوي كني در سه جايگاه مهم همچنان ادامه دارد. وضعيت جانشيني آيت‌الله مهدوي در دانشگاه امام صادق و خبرگان به گزارش جهان به نقل از پارس، آيت الله مهدوي كني از جمله شخصيت هايي بودند كه داراي...