وصیّت علاّمه حلى(قدس سره) به فرزندش

وصیّت علاّمه حلى(قدس سره) به فرزندش

!بدان! كه من در اين كتاب –{ قواعدالأحكام} چكيده و فشرده احكام را به گونه اى موجز آوردم و پايه هاى اسلام را با كلمات كوتاه و عبارتهايى روان روشن ساختم و راه رشد و طريق استوار را واضح كردم.تأليف اين كتاب به هنگامى است كه...