وساطت براى امر خیر و نتیجه گرفتن

وساطت براى امر خیر و نتیجه گرفتن

با چند نفر از سالکان و رهروان راه حق همنشين بودم ، در ظاهر همه آنها با شايستگى آراسته بودند، يکى از بزرگان دولت نسبت به آنها حسن ظن بسيار داشت و حقوق (ماهانه اى ) برايشان تعيين کرده بود به آنها پرداخت مى شد، تا اينکه يکى از...