خلاصه ای از واقعه غدیر

خلاصه ای از واقعه غدیر

اجتماع عظیم در غدیر با رسیدن به محل موعود، فرمان توقف از سوى پیامبر صلى الله علیه و آله صادر شد و مرکبها از حرکت ایستادند و مردم پیاده شدند و هر کس جائى براى توقف سه روزه آماده کرد. به دستور پیامبر صلى الله علیه و آله،...