وارسته شدن وزیر بر کنار شده

وارسته شدن وزیر بر کنار شده

آنان که کنج عافيت بنشستنددندان سگ و دهان مردم بستندکاغذ بدريدند و قلم بشکستندوز دست و زبان حرف گيران رستندپادشاهى گفت : ((ما به انسان خردمند کاملى که لياقت تدبير و اداره کشور را داشته باشد نياز داريم . ))وزير بر کنارشده...