غزلی برای شهدای گمنام …

غزلی برای شهدای گمنام …

 به سیل اشک باید شست راه کاروان ها را هنوز از جبهه می‌آرند تابوت جوان‌ها را ...