همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن

همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن

همه روز روزه بودن،‌ همه شب نماز کردن همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن ز مدینه تا به کعبه، سر و پا برهنه رفتن دو لب از برای لبیک، به وظیفه باز کردن به مساجد و معابر، همه اعتکاف جستن ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن شب...