از وظایف زن نسبت به شوهر ( کمک در کارهای داخل خانه )

از وظایف زن نسبت به شوهر ( کمک در کارهای داخل خانه )

نکته : در اغلب اين موارد اين بحث پيش مي آيد که مگر زنان براي نوکري مرد خلق شده اند و يا افکار اشتباهي از اين قبيل . لازم به ياد آوري است که درست شبيه همين مورد در مورد مرد هم ذکر شده يعني کسب و کار و خريد مايحتاج همسر و...