خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "همت مضاعف و کار مضاعف"

اثرات و کارکردهای رنگ در افزایش کارایی و راندمان سازمان ….

اثرات و کارکردهای رنگ در افزایش کارایی و راندمان سازمان ….

اما این پیوند مدیریت با هنر که ظاهراَ آن زمان به شکل نوعی دکوراسیون و هنر محیطی ظهور پیدا می کند؛ همچنین همزیستی انسانها با یکدیگر از یک سو و لزوم سازگاری وی با محیط پیرامونش از سوی دیگر ناخودآگاه سبب ظهور رهبری و مدیریت...

داستان همت مضاعف

داستان همت مضاعف

- پاسخ «یک کلمه» است! - آن چیست؟ - «تجربه» - و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟ - پاسخ «دو کلمه» است! - آن چیست؟ - «تصمیم های اشتباه» شرح حکایت به گفته پیتر دراکر ، موفقیت مدیران در گرو استفاده از تجربیات و نصایح بزرگان مدیریت...