۲۲ راه‌کار پیشنهادی در اجرایی کردن همت مضاعف

۲۲ راه‌کار پیشنهادی در اجرایی کردن همت مضاعف

در این راستا، امسال هم‌چون سنوات گذشته و در ادامه سریان این سنت حسنه، از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی سال کار مضاعف و همت مضاعف تعیین شده است. اگر نگاهی دقیق و موشکافانه در چرایی انتخاب این عنوان از سوی معظم له داشته باشیم...