طنز/ هفت دلیل برای رأی ندادن به جلیلی!

طنز/ هفت دلیل برای رأی ندادن به جلیلی!

طنز- م.ر.سيخونكچي: بالاخره نه تنها برای رأی دادن که برای رأی ندادن هم باید دلیل داشت. اینها هم دلایل بنده است برای رأی ندادن به فردی معلوم الحال که در افواه به نام سعید جلیلی شناخته می‌شود:  1 بالأخره اينهمه بد و بیراه گفتن...