عیسای قرن

عیسای قرن

 هــفــتــم مـــاه صفــر عـیـد گــل است بــهـتــریـن آئــیـنـه چــشـــم بــلـبل است صبح صادق در جهان تابان شده است هـفـتـمـین خورشید نورافشان شده است...