راه

راه

در راهِ رسیدن به تو گیرم که بمیرم***اصلاً به تو افتاد مسیرم که بمیرم یک قطره آبم که در اندیشه دریا***افتادم و باید بپذیرم که...