هر کی دنیایی داره من فقط تو رو دارم

هر کی دنیایی داره من فقط تو رو دارم

سرود ـ محمد کریمی هر کی دنیایی داره من فقط تو رو دارم هر کی رویایی داره من فقط تو رو دارم هر کی لیلایی داره من فقط تو رو دارم هر کی مولایی داره من فقط تو رو دارم...