هرگز کسى را کوچک نشماریم

هرگز کسى را کوچک نشماریم

امام عليه السلام فرمود:- هنگامى که شب فرا رسيد، تنها به قبرستان بقيع برو، بدون اينکه کسى از غلامان و اطرافيان بفهمد. در آنجا شترى زين کرده و آماده خواهى ديد. سوار بر آن مى شوى و تو را به کوفه مى رساند.على بن يقطين به قبرستان...