باز هم نوری زاده رودست خورد!

باز هم نوری زاده رودست خورد!

اما دیشب  «سید رضا دنیا دیده شیران» بر همان صندلی ای نشست که سال پیش مدحی نشسته بود و در مستندی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از پروژه ضد ایرانی هدیه 60 پرده برداشت و ارنتابط هایش با عنصر نشان دار سعودی- انگلیسی...