شعر: فتنه خاموش امّا ۹ دی باقی

شعر: فتنه خاموش امّا ۹ دی باقی

بال پرواز گشایید که پرها باقی است بعد از این باز سفر، باز سفرها باقی است پشت بت‌ها نشود راست پس از ابراهیم بت شکن رفت ولی باز تبرها باقی است...