نگاه به زیردست و شکرانه خدا

نگاه به زیردست و شکرانه خدا

هرگز از سختى و رنجهاى زمان نناليده بودم ، و در برابر گردش دوران ، چهره در هم نکشيده بودم ، جز آن هنگام که کفشهايم پاره شد، و توان مالى نداشتم که براى خود کفشى تهيه کنم . با همين وضع با کمال دلتنگى به مسجد جامع کوفه رفتم ،...