نیکى به بدان ، براى هدایت آنها

نیکى به بدان ، براى هدایت آنها

از اين رو مى گويند: فريدون (شاه باستانى که بر ضحاک ستمگر پيروز شد و خود به جاى او نشست ) دستور داد خيمه بزرگ شاهى براى او در زمينى وسيع ساختند. پس از آنکه آن سراپرده زيبا و عالى تکميل شد، به نقاشان چنين دستور داد تا اين را در...