نیکبخت و بدبخت کیست ؟

نیکبخت و بدبخت کیست ؟

عاقلى پرسيدند: نيکبخت کيست و بدبختى کدام است ؟ در پاسخ گفت : ((نيکبخت آن است که خورد و کشت کرد. بدبخت آن کسى است که مرد و گذاشت . )) مکن نماز بر آن هيچ کس که هيچ نکردکه عمر در سر تحصيل مال کرد و نخورد...