نیرو گیرنده از غذا باش نه حمال آن

نیرو گیرنده از غذا باش نه حمال آن

اردشير بابکان )) (مؤ سس سلسله پادشاهان ساسانى ، که از سال 224 تا 241 ميلادى پادشاه نمود) از طبيبان عرب پرسيد: ((روزى بايد چه اندازه غذا خورد؟ ))طبيب عرب : به اندازه صد درهم (معادل وزن 48 جو)کافى است .اردشير: اين اندازه ، چه نيرويى به...