نوصهیونیسم و آینده رژیم اسرائیل

نوصهیونیسم و آینده رژیم اسرائیل

تمایل جریان نو‌صهیونیستی یا صهیونیسم محافظه‌کار برای افزایش سلطه خود بر جامعه اسرائیل و مناصب سیاسی آن، از طریق به دست گرفتن قدرت قانون‌گذاری و اجرایی یا به‌واسطه پیروی بخش عمده جامعه اسرائیل از عقاید این جریان،...