نوشته ای به خط سبز!

نوشته ای به خط سبز!

و گفت :- تقاضا دارم با اين مبلغ خانه اي برايم خريداري نماييد.سپس به قصد زيارت مکه معظمه از محضر امام عليه السلام خارج شد.پس از انجام مراسم حج ، خدمت امام صادق عليه السلام رسيد و حضرت او را در خانه خود جاي داد و نوشته اي به او...