نوشته اند که معراج مومن است نماز

نوشته اند که معراج مومن است نماز

نوشته اند که معراج مومن است نماز اگر چه مومنم اما نمی کنم پرواز ...