خوابی که نوستراداموس برای ایران دیده است

خوابی که نوستراداموس برای ایران دیده است

 «ترجمه ‏هاي نادرست و تأويل‏ هاي خيال پردازانه هواداران مشتاق سبب شده مردم ساده‏ لوح باور کنند که پيشگويي ‏ها برخي از حوادث چهار سده پسين را از قبل بيان کرده است. ولي درواقع، اين پيشگويي‏ ها به فضاي تاريخي سده شانزدهم...